• |
 • Ø Бизнис план
 • Ø Помош за финансиска конструкција
 • Ø Анализа на инвестиција
 • Ø Инвеститори / бизнис ангели
 • Ø Менторирање
 • Ø Покривање на трошоци за работењето
 • Ø Виртуелна канцеларија
 • Ø Финансиско сметководство
 • Ø Материјално сметководство
 • Ø Административни услуги
 • Ø Даноци (ДДВ, ДД, ПД)
 •      - Реинвестирана добивка
 •      - Вложувања во спорт
 •      - Владини субвенции
 •      - Данок на задршка
 •      - Друго
 • Ø Пресметка на плати - за мали и големи фирми
 • Ø Вреднување на компании / Инвестициона анализа / Длабинска анализа
 • Ø Извештаи
 • Ø Оптимизација на бизнис модели
ISO Standards