• |

Поддршка на фирми / акцелератор (за иновативни и потенцијални идеи)

Нашето искуство е оформено од работењето со мали, средни, големи фирми како и многу големи корпорации на високо ниво.

Согледувањето на потребата од спој е очигледна. Од една страна има физички и правни лица со капитал, а од друга страна лица со потенцијални идеи. Нашата улога е како стручен посредник помеѓу нив, да го обезбедиме инвеститорот при што ќе му го намалиме ризикот за очекуваниот принос, а од друга страна да им помогнеме на лицата кои имаат потенцијални идеи истите да ги реализираат на најдобар, најбрз и најсигурен начин.

За кого е наменето?

Сите фирми кои имаат добра иновативна идеја и се спремни да постапуваат со посветеност за нејзина реализација.

Која идеја е добра идеја?

Критериуми по кои се врши селекцијата на идеи се според внатрешно утврдената методологија на ИВАНОВСКИ КОНСАЛТИНГ и таа е составена од основни и дополнителни параметри.

Основни параметри за рангирање на идејата се следни:

 • - Дали станува збор за производ или услуга?
 • - Доколку е производ – дали е создаден прототип?
 • - Дали постои производот / услугата во некој дел од светот?
 • - Колкави се трошоците за производство во сооднос на количина?
 • - Колкав е периодот на изработка?
 • - Дали постои супститут?
 • - Колку е лесно достапно производот / услугата да се копира од конкурентски фирми?
 • - Колкав и каков е потенцијалниот пазар во земјата и странство?
 • - Таргет група на конзументи
 • - Квалитетот на бизнис планот што се презентира

Колку е максимален износ на поддршка по клиент?

Максимално вложување по клиент за кое гарантираме на инвеститорот за алокација на средства според договорен план е до 50,000 евра.

Над овој износ на вложување соработката е на основ на преференцијален третман и во согласност со секој инвеститор поединечно.

Каков вид на поддршка се обезбедува?

За носители на потенцијални идеи и за Инвеститор (инвеститори) / бизнис ангел


Услугите на ИВАНОВСКИ КОНСАЛТИНГ во однос на инвестирање во потенцијални идеи:
 • Разгледување и оценка на бизнис план / Упатство за надградба на истиот
 • Анализа на инвестиција (основни и дополнителни параметри)
 • Помош за финансиска конструкција
 • Контакт со инвеститори и учество во дефинирање на релациите со нив
 • Учество во утврдување и изработка на планот и динамика на реализација
 • Учество во дел од трошоците на фирмата
 • Мониторинг на резултатот од работењето
 • Анализа на резултатот од работењето
 • Други услуги (виртуелна канцеларија, сметководство, М&С, вмрежување и сл.)

Отворен тип на инвестиции - Чекори / постапка
 • 1. Првата селекција за потенцијална идеја за инвестирање ја врши ИВАНОВСКИ КОНСАЛТИНГ. Доколку оцениме дека може да е со висок потенцијал ги информираме потенцијалните инвеститори и вршиме состанок и презентација на самата идеја, а директно со лицето носител на истата.
 • 2. Доколку инвеститорот се реши да ја поддржи идејата, се креира план за реализација со динамика во извршувањето. Понатаму се дефинираат условите под кои ќе се реализира планот. Можно, но не и задолжително е инвеститорот да бара да учествува во капиталот на друштвото. На барање на инвеститорот вршиме и длабинска анализа за потенцијалнот на идејата.
 • 3. ИВАНОВСКИ КОНСАЛТИНГ врши мониторинг на реализацијата на планот со негова динамика и го обавестува инвеститорот за динамиката како и за евентуални отстапки од договореното. Исто така врши анализа на резултатот во споредба со планираното.
 • 4. Наградите се дефинираат од процент на успешност за секоја инволвирана страна

ISO Standards