• |

Експертиза / Консалтинг

Големото искуство кое го поседуваме од работењето со огромни интернационални корпорации, високото ниво на обуки и теоретско знаење, а од друга страна практично спроведено со минимум по еден позитивен пример од секоја услуга подоле наведена ни дава за право да истакнеме дека сме исклучително ретка фирма во Македонија која нуди ваков комплексен тип на услуги, а со висок квалитет.


Вреднување на компании / инвестициони анализи (М&А) / длабинска анализа

 • Евалуација по финансиски метод
 • Евалуација по споредбени рацио - показатели
 • Маркет метод
 • Метод на збир на делови
 • Длабинска анализа



Репортинг

 • Идентификување на празнини во извештаите
 • Буџет и предвидувања
 • Анализа по трошок / трошочни / приходни / профит центри
 • Анализа на залихи
 • Анализа на побарувања и обврски
 • Препораки за подобрено известување во релација со банки, институции и останато.



Оптимизација на бизнис модели

 • Анализа на голем обем на податоци
 • Идентификување и препорака за процес на операции
 • Контрола, воспоставување контролни точки, мерење на процесите и развој на бизнис модел



Договорете состанок и тестирајте го искуството на лице место.

- КОНТАКТ -

Постапка

 • Состанок
 • Идентификување на темата за работа со договор
 • Работење на темата на лице место
 • Доставување консалтинг репорт со наоди и препораки

ISO Standards